بررسی تأثیر تغییرات دما و فرکانس بارگذاری بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمر SBS

• مقاله با عنوان: بررسی تأثیر تغییرات دما و فرکانس بارگذاری بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمر SBS   • نویسندگان: آرش صالح اهری ، فریدون مقدس نژاد ، علی خدایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     چکیــــده: هدف اصلی از این مطالعه بررسی تأثیر فرکانس بارگذاری و دما روی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با پلیمر و با دانه بندی متراکم توسط منحنی خزش بهدست آمده از آزمایشات خزش دینامیکی بود. برای این منظور، 69 نمونه مارشال در چهار فرکانس بارگذاری، چهار دما، و دو شرایط رطوبتی، خشک و اشباع، با سه بار تکرار تحت آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو متغیر فرکانس بارگذاری و دما تأثیر اساسی در تغییر شکل دائم مخلوط‌های آسفالتی در هر دو حالت خشک و اشباع دارد. با افزایش فرکانس بارگذاری تحت شرایط خشک، کرنش دائمی افزایش یافت و در میان چهار دما، بیشترین کرنش دائمی در کمترین فرکانس بارگذاری اندازه گیری شد. از سویی د …

شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود

• مقاله با عنوان: شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود   • نویسندگان: نوید ناظران ، سید احسان سیدی حسینی نیا   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: تجدیدناپذیر بودن سوخت‌های فسیلی و تأثیر آلودگی‌های ناشی از آنها بر محیط زیست، علاقه‌ی کشورها به استفاده از انرژی‌های پاك و تجدیدپذیر، از جمله انرژی باد را افزایش داده است. از توربین‌های بادی برای تبدیل انرژی باد به الکتریسیته استفاده می‌شود و این سازه‌ها نیز همانند هر سازه‌ی دیگری برای نصب به شالوده نیاز دارند. در تحلیل و طراحی شالوده توجه به ماهیت دینامیکی سازه‌ی توربین‌های بادی و اثرات ارتعاشی ناشی از آن بر خاك زیر شالوده، ضروری است. با توجه به رفتار غیرخطی خاك و پیچیدگی‌های ناشی از تحلیل دینامیکی، استفاده از روش‌های عددی در تحلیل و طراحی شالوده‌ی توربین‌های بادی اجتناب ناپذیر …

تاثیر زاویه همگرایی جت مستغرق بر حداکثر طول تاثیر در سیال پذیرنده

• مقاله با عنوان: تاثیر زاویه همگرایی جت مستغرق بر حداکثر طول تاثیر در سیال پذیرنده   • نویسندگان: رضا فرشاد ، مهدی قزلباشیان ، ساسان هنرجو ، سعید حاجی علی گل ، جواد احدیان   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: یکی از راه های سریع برای رقیق نمودن آلودگی هایی که به رودخانه ها یا دریاها می ریزند استفاده از جت های مستغرق متلاطم است. در این مقاله تاثیر زاویه همگرایی جت مستغرق بر حداکثر طول تاثیر در سیال پذیرنده مورد بررسی قرارگرفته است. در این راستا، کلیه پارامترهای جت، پارامترهای محیطی و پارامترهای هندسی موثر بر جریان جت های دایره ای مستغرق، بررسی و با استفاده از آنالیز ابعادی روابط بدون بعد مربوطه استخراج شد. برای بررسی چگونگی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک سازمان آب و برق خوزستان ساخته شد و آزمایش های مختلف در هندسه و سرعت های متفاوت جت به طور مجموع با 20 آزمایش انجام گردید. در این تحقیق عو …