مدل عددی توسعه یافته برای تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال

• مقاله با عنوان: مدل عددی توسعه یافته برای تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال   • نویسندگان: رضا یگانه خاکسار ، مجید مرادی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: مقاله ی حاضر به بررسی پاسخ خطوط لوله ی مدفون در اثر عبور از گسل شیب لغز نرمال با زاویه ی 60 درجه می پردازد که در اثر آن در خط لوله ایجاد تنش ها، کرنش ها و تغییر مکان ها می نماید. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS ، لوله و خاک اطراف آن، که تحت اثر تغییر شکل های بزرگ قرار می گیرند، با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، اندرکنش های خاک و لوله و نیز تماس بین دو بخش فرادیواره و فرودیواره ی خاک مدل سازی گردیده اند. مدل عددی فوق با استفاده از نتایج متناظر به دست آمده از مدل سازی کوچک مقیاس سانتریفوژ ژئوتکنیکی، برای گسلش نرمال و خط لوله ی فولادی مورد واسنجش (کالیبراسیون) قرار گرفته و با توجه به قدرت مانور و آزادی عمل مدل سازی های عددی، م …