بتن سبک با مقاومت بالا

• مقاله با عنوان: بتن سبک با مقاومت بالا   • نویسندگان: شهرام خسروزاده ، امیر خسروجردی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: همواره سبکی بتن، همراه مقاومت کم آن تلقی شده است. سبکدانه های درشت نقش مهمی را در تغییر مقاومت بتن سبکدانه بازی می کنند. نزدیک به دو دهه پیش مطالعه برای تولید بتن سبکدانه با مقاومت زیاد به ویژه در پروژه های نفتی آغاز شد و توانستند با استفاده از سبکدانه های خاص و بکارگیری مصالح و افزودنی های مرغوب اعم از سیمان، دوده سیلیسی و فوق روان کننده ها به مقاومت های فشاری فراتر از 20 MPa دست یابند. در ایران نیز تلاش هایی برای دستیابی به بتن سبکدانه پرمقاومت با مصالح موجود در ایران آغاز شد؛ اما به دلیل ضعف سبکدانه های درشت، محدویت های جدی در این راه وجود دارد. با این حال احساس می شود که بتوان از بتن سبکدانه با مقاومت زیاد یا متوسط به عنوان بتن بادوام جهت بتن ریزی در قطعات بتن مسلح در حاشیه خلیج فارس و دریای …

بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن   • نویسندگان: جمشید اسماعیلی ، کیوان عندلیبی ، جمیل کسایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.       چکیــــده: برای بررسی تاثیرات نانو آلومینا (Al2o3) بر خواص مکانیکی بتن نمونه های استوانه ای شکل  (Φ150×300) با میزان متفاوتی از نانو آلومینا و برای آزمایش در سنین متفاوت ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. بر روی نمونه های ساخته شده آزمایشات مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته انجام گرفت. که بیشترین مقدار افزایش مقاومت فشاری مربوط به جایگزینی 1% نانو آلومینا با سیمان و به میزان 8% و برای مدول الاستیسیته افزایش %90.72 در جایگزینی 7% سیمان با نانو آلومینا مشاهده گردید. برای مطالعات ریزساختاری و بررسی عوامل ایجاد این تغییرات از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیز آنالیز XRD استفاده شد. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در رون …

ارائه رابطه تنش-کرنش برای بتن های پرمقاومت

• مقاله با عنوان: ارائه رابطه تنش-کرنش برای بتن های پرمقاومت   • نویسندگان: هوشنگ دباغ ، محمدسلمان قوامی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: هدف از این مقاله ارائه یک رابطه تنش-کرنش برای بتن های پرمقاومت تحت اثر فشار یک محوره می باشد. ابتدا مدل های تنش-کرنش فشاری شناخته شده و پرکاربرد ارائه شده توسط محققان ارزیابی و دقت آنها در مقایسه با داده های تجربی بررسی شدند. بر اساس بررسی صورت گرفته، مدل پووویچ با توجه به انطباق مناسب با داده های تجربی به عنوان فرم کلی رابطه پیشنهادی انتخاب و پارامترهای موثر آن مشخص گردید. پارامترهای موثر در نظر گرفته شده شامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، کرنش متناظر تنش حداکثر و کرنش نهایی می باشند. بر مبنای داده های تجربی، روابطی برای محاسبه پارامترهای موثر در رفتار بتن با استفاده از مقاومت فشاری ارائه می گردد. بر این اساس یک مدل جدید برای بتن های پرمقاومت با تاکید بر عمومیت آن نسبت به مقاوم …