بررسی مولفه سه بعدی سرعت بر اثر استغراق در اطراف آبشکن سر سپری

• مقاله با عنوان: بررسی مولفه سه بعدی سرعت بر اثر استغراق در اطراف آبشکن سر سپری   • نویسندگان: محمد شاکردرگاه   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.       چکیــــده: با استفاده از آبشکن ها می توان از فرسایش در قوس رودخانه ها جلوگیری و جریان را بسمت وسط رودخانه هدایت کرد. همچنین با انحراف جریان باعث ایجاد یک ناحیه چرخشی در اطراف آبشکن ظاهر می شود. با توجه به طبیعت سه بعدی و پیچیدگی جریان، الگوی جریان پیرامون این سازه ها پیچیده تر خواهد شد. در این تحقیق موقعیت آبشکن 45 درجه و با استغراق های مختلف 0، 15، 25 و 50 درصد و عدد فرود 0.2، کانال با بستر صلب، آزمایشات تحت جریان با دبی 25 لیتر بر ثانیه قرار گرفته شده است. با بررسی های صورت گرفته شده در حول آبشکن نتایج بیانگر این است بیشترین میزان سرعت عمقی در بالادست آبشکن و در فاصله 5 درصدی عرض کانال در بالای جان اتفاق می افتد بیشترین میزان سرعت عرضی می توان در بالای بال آبشکن تی شکل مشاهده نمود …