بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن

• مقاله با عنوان: بررسی تاثیرات افزودن نانو آلومینا بر خواص مکانیکی بتن   • نویسندگان: جمشید اسماعیلی ، کیوان عندلیبی ، جمیل کسایی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.       چکیــــده: برای بررسی تاثیرات نانو آلومینا (Al2o3) بر خواص مکانیکی بتن نمونه های استوانه ای شکل  (Φ150×300) با میزان متفاوتی از نانو آلومینا و برای آزمایش در سنین متفاوت ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. بر روی نمونه های ساخته شده آزمایشات مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته انجام گرفت. که بیشترین مقدار افزایش مقاومت فشاری مربوط به جایگزینی 1% نانو آلومینا با سیمان و به میزان 8% و برای مدول الاستیسیته افزایش %90.72 در جایگزینی 7% سیمان با نانو آلومینا مشاهده گردید. برای مطالعات ریزساختاری و بررسی عوامل ایجاد این تغییرات از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیز آنالیز XRD استفاده شد. ________________________________ ** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در رون …